Algemene Verkoopsvoorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen wordt, gebeuren onze verkopen uitsluitend tegen de volgende verkoopsvoorwaarden. Zij worden beschouwd als aanvaard door de koper door het plaatsen van zijn bestelling, welke ook zijn aankoopvoorwaarden zijn.

• Leveringstermijn

Onze leveringstermijnen zijn alleen gegeven ten titel van inlichting en zonder verbintenis. Een vertraging in de uitvoering van de bestelling kan in geen reden geven tot schadeloosstelling of tot leveringsafwijzing.

• Prijzen. Prijsaanpassingen

De opgegeven prijzen exclusief BTW, taksen en rechten. alle nieuwe omzetbelastingen en rechten, alle gebeurlijke verhogingen van wettelijke prijzen en/of omzetbelastingen en/of rechten, heffingen, invoerrechten, enz.. en van overheidswege ingevoerd sedert de bestelling, zijn ten laste van de koper.
G.C.V Frituurconsulting JMR behoudt zich het recht om haar prijzen aan te passen indien er zich na de totstandkoming van de bestelling wijzigingen voordoen van meer dan 5% in de prijs van de grondstoffen of in één van de andere bestanddelen van de kostprijs.

• Betalingen

Onze facturen zijn contant betaalbaar binnen de 14 dagen vanaf factuurdatum op onze kantoren te Bissegem. Betalingen dienen te gebeuren volgens de aangegeven betalingscondities. Na de vervaldag geldt een conventionele intrest van 12% jaarlijks op de hoofdsom de factu(u)r(en), te rekenen vanaf de factuurdatum over het openstaand bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling. De koper die in gebreke blijft de factu(u)r(en) te betalen op vervaldag, verbindt zich uitdrukkelijk toe, behalve de hoofdsom van de schuld, de rente en de eventuele gerechtskosten, als conventionele schadevergoeding aan de verkoper of diens rechtsopvolgers een bedrag gelijk aan 10 % van de hoofdsom der factu(u)r(en), met een minimum van €50.00. Deze schadevergoeding is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd. Door niet – betaling van één van onze facturen op vervaldag, worden al onze schuldvorderingen onmiddellijk opeisbaar en kunnen wij naar goedvinden hetzij de uitvoering van lopende bestelling opschorten of ze van rechtswege nietig beschouwen. Het feit dat een klacht werd ingediend ontslaat de koper niet van zijn verplichting tot naleving van onze betalingstermijn.

• Andere betalingsvoorwaarden moeten bij de bestelling overeengekomen en schriftelijk bevestigd worden.

• Geen enkel order wordt uitgevoerd zolang een vorige factuur onbetaald is, tenzij andere geschreven overeenkomst.

• Klachten

Alle klachten dienen uiterlijk binnen 8 dagen schriftelijk gedaan te worden.

• Betwistingen

Voor de beslechting van geschillen, welke eventueel zouden ontstaan tussen de verkoper en koper, zijn enkel de rechtbank van RPR Gent afdeling Kortrijk bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.

• Frituurconsulting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade uit welken hoofde ook van haarzelf of van haar aangestelde, in elk geval is haar aansprakelijkheid beperkt.

• Eigendomsvoorbehoud

Alle reeds geleverde goederen, materialen en onderdelen, blijven onze eigendom tot bij de volledige betaling door de opdrachtgever, van alle schulden uit hoofde van enige overeenkomst die wij met hem zijn aangegaan, zulks onverminderd de volledige aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor het geleverde.

• De koper verklaart de voorafgaande verkoops- en betalingsvoorwaarden te aanvaarden. Deze voorwaarden zijn eveneens geldig voor alle toekomstige leveringen. De aanvaarding van bestelbonnen, leveringsnota’s en/of facturen houdt in, met uitsluiting van alle andere.